a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a lot
ბევრი
æ lɑːt
abandon
უარის თქმა
əˈbændən
abandoned
მიტოვებული
əˈbændənd
abc
ანბანი
aberdeen
აბერდინი - სიდიდით მესამე ქალაქი და საზღვაო პორტი შოტლანდიაში
abide
დაცვა,წესის დაცვა, ყოფა, ყოფნა
əˈbaɪd
abilities
შესაძლებლობები, უნარები
əˈbɪlətiz
ability
უნარი, ცოდნა, შესაძლებლობა
əˈbɪləti
able
შეუძლია, შემძლე
ˈeɪbl
aboriginal
აბორიგენული
ˌæbəˈrɪdʒənl
abortion
აბორტი
əˈbɔːrʃn
about
დაახლოებით, შესახებ
əˈbaʊt
above
ზემოთ
əˈbʌv
abraham
აბრაამი (სახელი)
abroad
საზღვარგარეთ
əˈbrɔːd
abrupt
უხეში, უეცარი, მაგარი, მოულოდნელი
əˈbrʌpt
absence
არდასწრება, დაუსწრებლობა
ˈæbsəns
absent
დაუსწრებლობა
ˈæbsənt
absolute
აბსოლუტური, სრული
ˈæbsəluːt
absolutely
აბსოლუტურად
ˈæbsəluːtli
absorption
შთანთქმა
əbˈsɔːrpʃn
abstract
აბსტრაქტული
ˈæbstrækt
abstracts
აბსტრაქცია
ˈæbstrækts
abundance
სიუხვე
əˈbʌndəns
abuse
ბოროტად გამოყენება
əˈbjuːs
ac
ცვალებადი დენი
academic
აკადემიური
ˌækəˈdemɪk
academics
სწავლულები, აკადემიკესობი
ˌækəˈdemɪks
academy
აკადემია
əˈkædəmi
accelerated
დაჩქარებული, აჩქარება, გაზრდა, გაზრდილი
ækˈseləˌretəd