a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
babe
ლამაზმანი, პატარა
beɪb
babies
ბავშვები
ˈbeɪbiz
baby
ბავშვი
ˈbeɪbi
bachelor
ბაკალავრი, უცოლო
ˈbætʃələr
back
უკან, ზურგი
bæk
backed
მხარის დაჭერა
ˈbækt
background
ფონი 
ˈbækɡraʊnd
backgrounds
ფონები, ფონი
ˈbækˌɡrɑːwndz
backing
მხარდაჭერა
ˈbækɪŋ
backup
რეზერვაცია, სარეზერვო კოპირება
ˈbækʌp
bacon
ბეკონი
ˈbeɪkən
bacteria
ბაქტერია
bækˈtɪəriə
bacterial
ბაქტერიული
bækˈtɪriəl
bad
ცუდი
bæd
badge
სამკერდე ნიშანი
bædʒ
badges
სამკერდე ნიშნები, სამკერდე
ˈbædʒəz
badly
ცუდად
ˈbædli
bag
ჩანთა
bæɡ
baggage
ბარგი
ˈbæɡɪdʒ
baghdad
ბაღდადი
bags
ჩანთები
ˈbæɡz
bahamas
ბაჰამები
bahrain
ბაჰრეინი - სამეფო სპარსეთის ყურის არქიპელაგზე
bail
გირაო, თავის დაღწევა
beɪl
bait
სატყუარა, ცდუნება
beɪt
baker
მცხობელი
ˈbeɪkər
baking
ცხობა, საცხობი
ˈbeɪkɪŋ
balance
ბალანსი, წონასწორება
ˈbæləns
balanced
დაბალანსებული, ბალანსირებული
ˈbælənst
bald
მელოტი
bɔːld