a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
bali
ბალი - ინდონეზიის ერთ-ერთი კუნძული
balk
წინაღობა, მერყეობა, ყანყალი, ხელის შეშლა
bɔːk
ball
ბურთი
bɔːl
ballet
ბალეტი
ˈbæleɪ
ballets
ბალეტის
bæˈleɪz
balloon
ბუშტი
bəˈluːn
ballot
ბიულეტენი, ხმის მიცემა
ˈbælət
balls
ბურთები
bɔːlz
bally
საშინელი
ˈbæli
baltimore
ბალტიმორი
ban
კრძალვა
bæn
banana
ბანანი
bəˈnænə
band
ბენდი, გინდი, ჯგუფი
bænd
bands
ჯგუფები
ˈbændz
bandwidth
გამტარობა
ˈbændwɪdθ
bang
აფეთქება, დარტყმა
bæŋ
bangkok
ბანგკოკი - ტაილანდის დედაქალაქი
bangladesh
ბანგლადეში - სახელმწიფო სამხრეთ აზიაში
bank
ბანკი
bæŋk
banking
საბანკო საქმე
ˈbæŋkɪŋ
bankruptcy
გაკოტრება, ბანკროტობა
bankruptcy
banks
ბანკები
ˈbæŋks
banned
აკრძალული
ˈbænd
banner
ბანერი
ˈbænər
banners
ბანერები
ˈbænərz
banter
გახუმრება, ხუმრობა
ˈbæntər
bants (სლენგი)
გახუმრება, წახუმრება, ღადაობა, გართობა
...
baptist
ნათლისმცემელი
ˈbæptɪst
baptized
მოინათლა
bæpˈtaɪzd
bar
ბარი
bɑːr