a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
canceled
გაუქმდა
ˈkænsəld
canceling
გაუქმება
ˈkænsəlɪŋ
cancellation
გაუქმება
ˌkænsəˈleɪʃn
cancelled
გაუქმდა
ˈkænsəld
cancer
კიბო
ˈkænsər
candidate
კანდიდატი
ˈkændɪdət
candidates
კანდიდატები
ˈkændədets
candle
სანთელი
ˈkændl
candles
სანთლები
ˈkændəlz
candy
კამფეტი, კანფეტი
ˈkændi
cannon
ზარბაზანი, ჭავლი
ˈkænən
canon
კანონი, წესი
ˈkænən
canvas
ტილო, სახატავი ტილო
ˈkænvəs
canyon
კანიონი
ˈkænjən
cap
თავსახური
kæp
capabilities
შესაძლებლობები
ˌkepəˈbɪlətiz
capability
შესაძლებლობა, შესაძლებლობები
ˌkeɪpəˈbɪləti
capable
შეუძლია, შესაძლებლობის მქონე
ˈkeɪpəbl
capacitor
კონდენსატერი
kəˈpæsɪtər
capacity
მოცულობა
kəˈpæsəti
cape
ლაბადა, კონცხი
keɪp
capital
კაპიტალი
ˈkæpɪtl
capitalize
კაპიტალიზაცია, მაღალი საწერი ასოები
ˈkæpɪtəlaɪz
capitol
კაპიტოლი
ˈkæpɪtl
caps
ქუდები
kæps
captain
კაპიტანი
ˈkæptɪn
caption
ხელმოწერა, სათაური
ˈkæpʃn
captions
ხემოწერები, ტიტრები
ˈkæpʃənz
capture
ხელში ჩაგდება, შეპყრობა
ˈkæptʃər
captured
შეპყრობილი, დაპყრობილი, ტყვე
ˈkæptʃərd