a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
ga
georgia - ჯორჯია
gabriel
გაბრიელი
gadgets
გაჯეტები
ˈɡædʒɪts
gage
ზომის ასაღები მოწყობილობა, ზომა
gain
მიღება
gān
gained
მოიპოვა, მიიღო, მიღებული, მოპოვებული
ˈɡeɪnd
gains
მოგება (შემოსავლის თვალსაზრისით)
galaxy
გალაქტიკა
ˈɡæləksi
gale
შტორმი
ɡeɪl
gallbladder
ნაღველი, ნაღვლის ბუშტში
ˈɡɒlˌblædər
galleries
გალერეები
ˈɡælərɪz
gallery
გალერეა
ˈɡæləri
gambling
აზარტული თამაში
ˈɡæmbəlɪŋ
game
თამაში
ɡeɪm
games
თამაშები
ˈɡeɪmz
gaming
სათამაშო
ˈɡeɪmɪŋ
gamma
გამა
ˈɡæmə
gang
ბანდა
ɡæŋ
gangbang
ჯგუფური სექსი
gap
უფსკრული, დაშორება
ɡæp
gaps
გამოტოვებიბი, გამოტოვება, ცარიელი ადგილები
ɡæps
garage
ავტოფარეხით, ფარეხი
ɡəˈrɑːʒ
garbage
ნაგავი
ˈɡɑːrbɪdʒ
garden
ბაღი
ˈɡɑːrdn
gardening
მებაღეობა
ˈɡɑːrdnɪŋ
gardens
ბაღები
ˈɡɑːrdənz
garlic
ნიორი
ˈɡɑːrlɪk
gary
გარი (სახელი)
gas
გაზი
ɡæs
gaseous
გაზის, აირისებრი
ˈɡæsiəs