a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
guard
დაცვა, მცველი, დამცავი, დამცველი
ɡɑːrd
guardian
მეურვე
ˈɡɑːrdiən
guards
მესაზღვრეები, მცველები
ˈɡɑːrdz
guatemala
გვატემალა - სახელმწიფო ცენტრალურ ამერიკაში
guess
გამოიცანი, მიხვდი
ɡes
guest
სტუმარი
ɡest
guestbook
სტუმრების წიგნი
guests
სტუმრები
ˈɡests
gui
graphical user interface - მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისი
guidance
ხელმძღვანელობა
ˈɡaɪdns
guide
გზამკვლევი, გიდი, სახელმძღვანელო
ɡaɪd
guided
მართული, მიყვანა, ხელმძღვანელობა
ˈɡaɪdɪd
guidelines
მითითებები
guides
გიდები
ˈɡaɪdz
guild
კავშირი, გაერთიანება
ɡɪld
guilty
დამნაშავე
ˈɡɪlti
guinea
გვინეა
guitar
გიტარა
ɡɪˈtɑːr
guitars
გიტარები
ɡəˈtɑːrz
gulf
ყურე 
ɡʌlf
gun
იარაღი
ɡʌn
guns
იარაღი
ˈɡənz
guru
გურუ
gut
ნაწლავი
ɡʌt
guy
ბიჭი
ɡaɪ
guys
ბიჭები
ˈɡaɪz
gym
სავარჯიშო დარბაზი, ტანვარჯიშის დარბაზი
dʒɪm
gymnastics
ტანვარჯიში, ვარჯიში
dʒɪmˈnæstɪks