a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
gasoline
ბენზინი, გაზოლინი
ˈɡæsəliːn
gate
კარიბჭე, ჭიშკარი
ɡeɪt
gates
კარიბჭე, ჭიშკარი
ɡeɪts
gateway
კარიბჭე, ჭიშკარი
ˈɡeɪtweɪ
gather
შეკრება
ˈɡæðər
gathered
შეგროვებული, მოიკრიბა
ˈɡæðərd
gathering
შეკრება
ˈɡæðərɪŋ
gauge
კალიბრაცია, შეფასება
gāj
gave
მისცა
ɡeɪv
gay
გეი
ɡeɪ
gays
ჰომოსექსუალისტები
gazette
გაზეთი, ბიულეტენი
ɡəˈzet
gb
გიგაბაიტი
gear
მექანიზმი, კბილანური გადაცემა
ɡɪr
geared
მორგებული, მომზადებული, ორიენტირებული
ɡɪrd
geek
უჩვეულო ან უცნაური პიროვნება
ɡiːk
gel
გელი
dʒel
gem
ძვირფასი ქვა 
dʒem
geminate
გაორმაგება
ˈdʒemɪneɪt
geminated
გაორმაგებული
ˈdʒemɪneɪtd
gen
გენი
dʒen
gender
სქესი
ˈdʒendər
gene
გენი
dʒiːn
genealogy
გენეალოგია
ˌdʒiːniˈælədʒi
general
ზოგადი
ˈdʒenrəl
generally
ძირითადად, ზოგადად
ˈdʒenrəli
generate
გენერირება, გენერაცია
ˈdʒenəreɪt
generated
გენერირებული
ˈdʒenəreɪtəd
generates
წარმოშობს
ˈdʒenəreɪts
generating
გემერაცია, გემერირება, წარმოშობა
ˈdʒenəreɪt,ɪŋ