a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
in
ში
is
არის
i
მე
it
ის (უსულო საგანი)
ɪt
if
თუ
information
ინფორმაცია
ˌɪnfərˈmeɪʃn
its
მისი
into
ში
info
ინფორმაცია
ˈɪnfoʊ
items
ნივთები, ელემენტები
ˈaɪtəmz
item
საგანი, პუნქტი
ˈaɪtəm
international
საერთაშორისო, ინტერნაციონალური
ˌɪntərˈnæʃnəl
internet
ინტერნეტი
ˈɪntərnet
interfering
ხელის შეშლა
ˌɪntərˈfɪrɪŋ
index
ინდექსი
ˈɪndeks
including
მათ შორის
ɪnˈkluːdɪŋ
image
სურათი, გამოსახულება
ˈɪmɪdʒ
insurance
დაზღვევა
ɪnˈʃʊrəns
include
მოიცავს
ɪnˈkluːd
industry
ინდუსტრია
ˈɪndəstri