a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
operation
ოპერაცია
ˌɑːpəˈreɪʃn
owner
მფლობელი, მესაკუთრე
ˈoʊnər
opinion
აზრი
əˈpɪnjən
output
გამომავალი
ˈaʊtpʊt
organizations
ორგანიზაციები
ˌɔːrɡənəˈzeɪʃnz
outdoor
გარე
ˈaʊtdɔːr
otherwise
სხვა შემთხვევაში
ˈəT͟Hərˌwīz
offered
შეთავაზება
ˈäfərd,ˈôfərd
ohio
ოჰაიო - შტატი აშშ-ში
officer
ოფიცერი
ˈɔːfɪsər
os
ოპერაციული სისტემა
older
ხანდაზმული, ფურო ძველი
ˈoʊldə
oral
პირის, ზეპირი, ორალური
ˈɔːrəl
optional
ნებაყოფლობითი 
ˈɑːpʃənl
orange
ფორთოხალი, სტაფილოსფერი, ნარინჯისფერი
ˈɔːrɪndʒ
ones
ვინმეს, ვიღაცის
oregon
ორეგონი
opening
გახსნა
ˈoʊpnɪŋ
owned
კუთვნილი, კუთვნილებაში მყოფი, ფლობდა
ˈoʊnd
objects
ობიექტები
ˈɑːbdʒekts