a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
pa
მამა (შემოკლებით)
pace
ტემპი
peɪs
paced
სიარული, ტემპით სიარული
ˈpeɪst
pacific
წყნარი; მშვიადობიანი
pəˈsɪfɪk
pack
პაკეტი
pæk
package
პაკეტი, ფუთა
ˈpækɪdʒ
packages
ფუთები, პაკეტები
ˈpækədʒəz
packaging
შეფუთვა
ˈpækɪdʒɪŋ
packed
შეფუთული
ˈpækt
packet
პაკეტი
ˈpækɪt
packets
პაკეტები
ˈpækəts
packing
შეფუთვა
ˈpækɪŋ
packs
შეფუთვები, ფუთები, პაკეტები
ˈpæks
pad
ბლოკნოტი
pæd
padding
დაშორება, სირბილე, გუფკა
ˈpædɪŋ
pads
ბალიშები
ˈpædz
page
გვერდი
peɪdʒ
pages
გვერდები
ˈpeɪdʒəz
paid
გადახდილი
peɪd
pain
ტკივილი
peɪn
painful
მტკივნეული
ˈpeɪnfl
painfully
მტკივნეული, მტკივნეულად
ˈpeɪnfəli
paint
საღებავი, შეღებვა
peɪnt
paintball
ფეინთბოლი
painted
მოხატული, დახატული, შეღებილი
ˈpeɪntəd
painting
ფერწერა, მხატვრობა, ხატვა
ˈpeɪntɪŋ
paintings
ფერწერა, მხატვრობა
ˈpeɪntɪŋz
pair
წყვილი
pe(ə)r
pairs
წყვილი
pe(ə)r
pakistan
პაკისტანი