a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
purchase
ყიდვა, შესყიდვა
ˈpɜːrtʃəs
purchased
შეძენილი, ნაყიდი, შევიძინე, ვიყიდე
ˈpɝːtʃəst
purchases
შესყიდვები
ˈpɝːtʃəsəz
purchasing
შეძენა, შესყიდვა
ˈpɝːtʃəsɪŋ
pure
სუფთა, წინდა
pyo͝or
purge
წმენდა, გაწმენდა, გასუფთავება
pɜːrdʒ
purging
გაწმენდა, წმენდა
ˈpɝːdʒɪŋ
purple
მეწამული
ˈpɜːrpl
purpose
მიზანი
ˈpərpəs
purposeful
მიზანმიმართული, მიზანდასახული
ˈpɜːrpəsfl
purposely
მიზანმიმართულად, მიზანმიმართული
ˈpɜːrpəsli
purposes
მიზნებისთვის
ˈpɜːpəsɪz
purse
საფულე
pɜːrs
pursuant
შესაბამისად
pərˈsuːənt
pursue
დევნა
pərˈsuː
pursuit
დევნა
push
დაჭერა, მიწოლა, ბიძგი
pʊʃ
pushed
მიაწვა, მოაწვა, მიწოლილი, მიწოლა
ˈpʊʃt
pushing
უბიძგებს, აწვება
ˈpʊʃɪŋ
pussy
ფისუნია
ˈpʊsi
put
დადება, ჩადება
pʊt
puts
დებს, სვავს
ˈpʊts
putting
სვავს, ჩასმა, მოთავსება
ˈpʊtɪŋ
puzzle
თავსატეხი, გამოცანა
ˈpʌzl
puzzles
გამოცანები, თავსატეხები
ˈpʌzəlz
python
პითონი
ˈpaɪθɑːn