a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
parameter
პარამეტრი
pəˈræmɪtər
parameters
პარამეტრები
pəˈræmətərz
paramilitary
სამხედრო, გასამხედროვებული
ˌpærəˈmɪlɪtəri
paranormal
პარანორმალური
ˌpærəˈnɔːrml
parcel
ამანათი
ˈpɑːrsl
parent
მშობელი
ˈperənt
parental
მშობელის
pəˈrentəl
parenting
აღზრდა
parents
მშობლები
ˈperənts
paris
პარიზი
parish
მრევლი, ოლქი, რაიონი
ˈpærɪʃ
park
პარკი
pɑːrk
parker
პარკერი
parking
ავტოსადგომი, სადგომი, პარკინგი
ˈpɑrkɪŋ
parks
პარკები
parks
parliament
პარლამენტი
ˈpɑːrləmənt
parliamentary
საპარლამენტო
ˌpɑːrləˈmentri
parrot
თუთიყუში
ˈpærət
parroted
გამეორება
ˈparət
parse
გარჩევა, სინტაქსური ანალიზი
pɑːrs
part
ნაწილი
pɑːrt
partial
ნაწილობრივი
ˈpɑːrʃl
partiality
მიკერძოებულობა, არაობიექტურობა
ˌpɑːrʃiˈæləti
partially
ნაწილობრივ
ˈpɑːrʃəli
partials
ნაწილები
ˈpɑːrʃlz
participant
მონაწილე
pɑːrˈtɪsɪpənt
participants
მონაწილეები
parˈtɪsəpənts
participate
მონაწილეობა, მონაწილეობის მიღება
pɑːrˈtɪsɪpeɪt
participated
იღებდა მონაწილეობას, მონაწილეობდა
parˈtɪsəˌpetəd
participating
მონაწილე
parˈtɪsəˌpetɪŋ