a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
sacramento
საკრამენტო
sacred
წმინდა
ˈseɪkrɪd
sacrifice
მსხვერპლი, მსხვერპლად შეწირვა
ˈsækrɪfaɪs
sad
მწუხრი, ნაღველი, სამწუხარო, ნაღვლიანი
sæd
sadder
დაღონებული, უფრო სევდიანი
ˈsædər
sadly
სამწუხაროდ
ˈsædli
safari
საფარი - მაკინტოშის ბრაუზერი
safe
უსაფრთხო
seɪf
safely
უსაფრთხოდ
ˈseɪfli
safer
უვნებელი, უსაფრთხო
safety
უსაფრთხოება
safety
sage
სალბი - ტუჩოსანთა ოჯახის გვარის მცენარე, ბრძენი
seɪdʒ
said
განაცხადა, თქვა
sed
sail
აფრები, აფრა
seɪl
sailing
ცურვა, საცურაო სპორტი
ˈseɪlɪŋ
saint
წმიდა
seɪnt
saints
წმინდანები
ˈseɪnts
sake
გულისთვის, საკე
seɪk
salad
სალათი
ˈsæləd
salaries
ხელფასები
ˈsæləriz
salary
ხელფასი
ˈsæləri
sale
იყიდება, ფასდაკლება
seɪl
sales
გაყიდვები
ˈseɪlz
sally
სალი (სახელი)
salmon
ორაგული
ˈsæmən
salon
სალონი
səˈlɑːn
salt
მარილი
salt
salty
მლაშე, მარილიანი
ˈsɔːlti
salvador
სალვადორი (სახელი)
salvation
ხსნა, გადარჩენა
sælˈveɪʃn