a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
virtual
ვირტუალური
ˈvɜːrtʃuəl
visual
ვიზუალური
ˈvɪʒuəl
variety
მრავალფეროვანი, მრავალფეროვნება, ბევრი სხვადასხვა
vəˈraɪəti
vol
ტომი, ხმის სიმაღლე, ხმა
vegas
ვეგასი
visitors
მნახველები, სტუმრები
ˈvɪzətərz
vision
ხედვა, მხედველობა, ჩვენება
ˈvɪʒn
village
სოფელი
ˈvɪlɪdʒ
vehicles
ტრანსპორტი
vēəkəl,ˈvēˌhikəl
vs
წინააღმდეგ
virus
ვირუსი
ˈvaɪrəs
viewed
ნანახი
ˈvjuːd
variable
ცვლადი
ˈveriəbl
void
განულებული, არარეალური, სიცარიელე
vɔɪd
vice
ვიცე, შემცვლელი
vaɪs
votes
მიცემული ხმები
voʊts
vintage
რთველი, ვინტაჟი - ტერმინი მეღვინეობაში, რომელიც ღვინის დაძველებას გულისხმობს
ˈvɪntɪdʒ
violence
ძალადობა
ˈvaɪələns
vendor
გამყიდველი
ˈvendər
viewing
ნახვა
ˈvjuːɪŋ