a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

# magnifying

გამადიდებელი

ˈmæɡnəˌfaɪɪŋ

Example

the magnifying glass was invented by roger bacon in 1250 - გამადიდებელი შუშა იყო გამოგონებული 1250 წელს როჯერ ბეკონის მიერ

No comments yet