a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

# wandering

მოხეტიალე, არაზუსტი, მოგზაური

ˈwɑːndərɪŋ

Example

your decidedly wandering essay loses its accuracy - თქვენი მოხეტიალე ესსე კარგავს თავის სიზუსტეს

No comments yet