a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

# understandable

გასაგები

ˌʌndərˈstændəbl

Example

he just can't face anyone at the moment, which is perfectly understandable - მას ამ წამს არ შეუძლია ვინმეს დაენახოს, რაც შესანიშნავად გასაგებია

No comments yet