a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

# controversial

საკამათო, წინააღმდეგობრივი

ˌkɑːntrəˈvɜːrʃl

Example

this is more controversial thing i'm want to talk about - საკითხი რომელზეც ვაპირებ დალაპარაკებას - საკამათოა

No comments yet